KTV Working Drone logo

Ledige stillinger / Vacant positions

Ledig stilling som dronepilot

KTV Working Drone søker erfaren dronepilot.

Jobben vil bestå i operativ utførelse av varierte droneoppdrag, i tillegg til opplæring av andre piloter og kvalitetssikring av franchisetakere.

Her får du en unik mulighet til å ta del i et svært spennende oppstartseventyr hvor man også vil få mulighet til å delta i videreutviklingen av KTV Working Drone. Vi jobber med flere prosjekter og nyutviklinger.

Det må påregnes en del reisevirksomhet rundt i hele verden.

Vi ser etter en person med god teknisk forståelse, piloterfaring, erfaring med logistikk og personen må kunne ta ansvar og jobbe selvstendig.

Opplæring og tilsyn er en del av stillingen, og man må være flink på kommunikasjon og ha gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring som dronepilot
 • Teknisk kompetanse fortrinnsvis med droner
 • Løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Selvgående, strukturert og målrettet
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Gode muntlige og fortrinnsvis skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk


Vi tilbyr den rette kandidaten:

 • Konkurransedyktige betingelser, med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Mye ansvar og utviklingsmuligheter
 • Ta del i spennende innovasjonsprosjekter med store muligheter
 • Mulighet til å jobbe internasjonalt


Kvinner oppfordres til å søke.

Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: Snarest

Søknad og kontaktperson
Søknad med CV og kort søknadsbrev sendes til post@ktvworkingdrone.com. Merk søknaden med «Søknad dronepilot KTV Working Drone».

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Kennet Nilsen, på telefon 98 26 70 60 eller e-post post@ktvworkingdrone.com

For mer informasjon om våre arbeidsdroner, se www.ktvworkingdrone.com

Vacant position as a drone pilot

KTV Working Drone is seeking an experienced drone pilot for operational execution of various drone operations, as well as training of other pilots and quality assurance of franchisees.

This is a unique opportunity to participate in a very exciting start-up adventure where you will also have the opportunity to participate in the further development of KTV Working Drone. We are working on several projects and innovations.

There will be some travel required around the world.

We are looking for a person with good technical understanding, pilot experience, experience with logistics, and the ability to take responsibility and work independently.

Training and supervision are part of the position, and the person must be skilled in communication and have good oral and written Norwegian and English skills.

Desired qualifications:

 • Experience as a drone pilot
 • Technical competence preferably with drones
 • Solution-oriented and responsible
 • Self-driven, structured, and goal-oriented
 • High work capacity and ability to complete tasks
 • Good oral and preferably written skills in Norwegian and English


We offer the right candidate:

 • Competitive terms, with good insurance and pension schemes
 • Much responsibility and development opportunities
 • Participation in exciting innovation projects with great opportunities
 • Opportunity to work internationally

Women are encouraged to apply.

Employment form: Permanent
Position percentage: 100%
Application deadline: As soon as possible

Application and contact information
Application with CV and a brief cover letter should be sent to post@ktvworkingdrone.com. Please mark the application: «Application drone pilot KTV Working Drone».

Questions about the position can be directed to CEO Kennet Nilsen, by phone 98 26 70 60 or email post@ktvworkingdrone.com

For more information about our working drones, please visit www.ktvworkingdrone.com.